ابزار دور قاب یا فیتیله

قاب پیش ساخته- ابزار قابسازی و بردر

 

نمونه کار