ابزار دور قاب یا فیتیله

 

قاب پیش ساخته- ابزار قابسازی و بردر

 

 

 

نمونه کار