چدنی خور یا کربل

 

نمای پیش ساخته – چدنی خور یا کربل

 

نمونه کار