چدنی خور ( کربل )

 

 

ابزار پیش ساخته چدنی خور یا کربل