نمای پیش ساخته – سر ستون خارجی

 

نمونه کار

اسفاده از سرستون ها یکی از ابزارهای مهم در اجرای سبک های نما رومی می باشد که به ساختمان شکوه و جلوه ی ویژه ای می بخشد .