نمای پیش ساخته – بدنه ستون خارجی

انواع ستون های نمای رومی

نمونه کار