ابزار مخصوص نصب روی سقف و دیوار

ابزار پیش ساخته ابزار گلويی ساده و گلويی طرح دار

 
F204-F333
F104-F129
F108-F131
F124-F230
F181-F236-F185
F128-F124

نمونه کار