اره فارسی بر فرسان کو

اره فارسی بر فرسان کو ، ابزار آلات نصب