اره فارسی بر فرسان کو

اره فارسی بر فرسان کو ، ابزارآلات نصب