محصولات نما – سرستون خارجی


سرستون های خارجی نمونه ای از قطعات پیش ساخته هستند که در نمای خارجی ساختمان ها نصب و اجرا می شوند.نمونه کار

اسفاده از سرستون ها یکی از ابزارهای مهم در اجرای سبک های نما رومی می باشد که به ساختمان شکوه و جلوه ی ویژه ای می بخشد .