ابزار مخصوص نصب روی سقف و دیوار

 

ابزار پیش ساخته مخصوص نصب روی سقف و دیوار