ابزار مخصوص نصب روی سقف و دیوار

ابزار پیش ساخته ابزار گلويی ساده و گلويی طرح دار

 
نمونه کار